Bezpieczny (elektroniczny) podpis kwalifikowany

Podpis z certyfikatem kwalifikowanym daje szerokie możliwości wymiany oficjalnych dokumentów. Jest on prawnie równoznaczny ze złożeniem naszego podpisu na papierze. Narzędzie to umożliwia między innymi złożenie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wysyłanie elektronicznej korespondencji do organów administracji państwowej. Dzięki bezpiecznemu podpisowi można także dokonywać rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym. Umożliwia on także dostarczanie do urzędów wszelkiego rodzaju podań bez wychodzenia z domu. Chcąc korzystać z bezpiecznego podpisu elektronicznego należy jednak przygotować się na pewne koszty. Konieczny jest bowiem zakup samego certyfikatu, jak również odpowiedniego oprogramowania i sprzętu, na który składa się karta kryptograficzna i dostosowany do niej czytnik. Nabycie całego kompletu to wydatek około 300 zł. Należy pamiętać również, że certyfikat musi być odnawiany raz do roku, koszt takiej operacji to około 100 zł.


Jak wyrobić bezpieczny e-podpis?
1. Zakup odpowiedniego sprzętu i karty kryptograficznej w wybranej firmie
2. Uogólniona instrukcja aktywacji karty :
   a.    Kontakt z wybraną firma celem podania swoich danych i/lub otrzymanie umowy pocztą           elektroniczną.
   b.    Złożenie odręcznego podpisu na umowie, w obecności pracownika odpowiedniego punktu           rejestracji lub notariusza.
   c.    Dostarczenie podpisanej (pocztą lub osobiście).
   d.    Powiązanie karty z certyfikatem.
3. Instalacja oprogramowania do obsługi podpisu na komputerze.

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

W przypadku gdy osoba ubezpieczona osiągnie przychód przekraczający kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, przestaje ona odprowadzać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od momentu, w którym to przekroczenia wystąpiło. Więcej...

Stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych

Samochód osobowy do 900 cm3 0,5214 zł
Samochód osobowy powyżej 900 cm3 0,8358 zł
Motocykl 0,2302 zł
Motorower 0,1382 zł