Bezpieczny (elektroniczny) podpis kwalifikowany

Podpis z certyfikatem kwalifikowanym daje szerokie możliwości wymiany oficjalnych dokumentów. Jest on prawnie równoznaczny ze złożeniem naszego podpisu na papierze. Narzędzie to umożliwia między innymi złożenie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wysyłanie elektronicznej korespondencji do organów administracji państwowej. Dzięki bezpiecznemu podpisowi można także dokonywać rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym. Umożliwia on także dostarczanie do urzędów wszelkiego rodzaju podań bez wychodzenia z domu. Chcąc korzystać z bezpiecznego podpisu elektronicznego należy jednak przygotować się na pewne koszty. Konieczny jest bowiem zakup samego certyfikatu, jak również odpowiedniego oprogramowania i sprzętu, na który składa się karta kryptograficzna i dostosowany do niej czytnik. Nabycie całego kompletu to wydatek około 300 zł. Należy pamiętać również, że certyfikat musi być odnawiany raz do roku, koszt takiej operacji to około 100 zł.


Jak wyrobić bezpieczny e-podpis?
1. Zakup odpowiedniego sprzętu i karty kryptograficznej w wybranej firmie
2. Uogólniona instrukcja aktywacji karty :
   a.    Kontakt z wybraną firma celem podania swoich danych i/lub otrzymanie umowy pocztą           elektroniczną.
   b.    Złożenie odręcznego podpisu na umowie, w obecności pracownika odpowiedniego punktu           rejestracji lub notariusza.
   c.    Dostarczenie podpisanej (pocztą lub osobiście).
   d.    Powiązanie karty z certyfikatem.
3. Instalacja oprogramowania do obsługi podpisu na komputerze.

Wysokość kwoty zmniejszającej podatek

Kwota zmniejszająca podatek Miesięczna 46,33 zł
Roczna 556,02 zł
Roczny dochód nie powodujący
obowiązku zapłaty podatku
3091 zł

Składki ZUS dla przedsiębiorców

Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ustalana jest raz do roku (obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia). Wspomnianą podstawę wymiaru stanowi zadeklarowana kwota, nie mniejsza niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia określonego w ustawie budżetowej na dany rok. Więcej...