Składamy elektroniczny wniosek CEIDG-1

Od 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Jest to pierwszy dokument, z jakim spotyka się osoba zakładająca działalność gospodarczą. Wniosek można wypełnić elektronicznie na stronie CEIDG1.

Taka procedura jest szybsza i prostsza od metody tradycyjnej, zwłaszcza że dane wprowadzane do wniosku online są na bieżąco sprawdzane pod kątem poprawności przez mechanizmy zawarte na stronie internetowej. Po poprawnym zweryfikowaniu wniosku należy go wysłać. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku lub informuje o błędach, które należy poprawić.

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

 • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.

Zobacz instrukcję (PDF z instrukcją wypełniania CEIDG-1)

Zobacz film - jak wypełnić wniosek CEIDG-1 online:

 

Załączniki druku CEIDG-1
Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:

 • CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej;
 • CEIDG-MW - służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej;
 • CEIDG-RB - służy do podawania informacji o rachunkach bankowych;
 • CEIDG-SC - służy do określania udziału w spółkach cywilnych;
 • CEIDG-PN – służy do udzielenia pełnomocnictwa;
 • CEIDG-POPR – służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek.

Zobacz CEIDG-1 z załącznikami

Wypełnij wniosek CEIDG-1

Składki ZUS dla nowych firm

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składek ZUS. Składki dla takich osób są liczone w oparciu o kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2014 roku wynosi ona 1680 zł). Tabela składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz na fundusz pracy znajduje się tutaj.

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

W przypadku gdy osoba ubezpieczona osiągnie przychód przekraczający kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, przestaje ona odprowadzać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od momentu, w którym to przekroczenia wystąpiło. Więcej...